VN:F [1.9.22_1171]
VN:F [1.9.22_1171]
Çevirmen
VN:F [1.9.22_1171]
Kapak Tasarımı
VN:F [1.9.22_1171]
Baskı Kalitesi

Teçhizat - Savaş Yöntemleri - Taktikler

Dünya Savaş Tarihi Cilt 3: İmparatorluk Çağı 1776–1914

Dünya Savaş Tarihi Cilt 3: İmpa­ra­tor­luk Çağı 1776–1914  isimli kita­bın kapak görseli.
Yazar: Fre­de­rick Sch­neid, Phyl­lis Jes­tice, Rob Rice, Robert B. Bruce, Stu­art Reid, ISBN: 9786051144863

Dünya Savaş Tarihi serisi, Orta­çağ ve Erken Modern Çağ’ın ardın­dan İmpa­ra­tor­luk Çağı’yla devam edi­yor. 1776’dan 1914’e, Afrika, Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika’daki muha­rebe yön­tem­le­rini ince­le­yen muh­te­şem bir eser.

Dünya Savaş Tarihi: İmpa­ra­tor­luk­lar Çağı, 1776’dan 1914’e, Afrika, Asya ve Kuzey Amerika’da geçerli muha­rebe yön­tem­le­rini anla­tı­yor. Kitap, İngil­tere, Fransa ve İspanya’nın dev deni­za­şırı impa­ra­tor­luk­lar kur­duk­ları ve yerli halk­la­rın bağım­sız­lık­ları için sömür­ge­ci­lere diren­dik­leri bir çağda müca­de­leyi kaza­na­bil­mek için gerek duyu­lan eşsiz tak­tik­leri ince­le­yip, savaş sana­tında, bir bakıma ne kadar az şeyin değiş­ti­ğini göz­ler önüne seriyor.

Beş bölüm­den olu­şan kita­bın ilk bölümü, impa­ra­tor­luk­lar çağı ordu­la­rı­nın bel­ke­mi­ğini teş­kil eden piya­de­leri, bun­la­rın giy­diği kıya­fet­ler ile kul­lan­dık­ları teç­hi­zatı ve nasıl harp ettik­le­rini, deği­şen tek­no­lo­ji­nin sağ­la­dığı avan­taj­ları ince­li­yor. İkinci sırada, süva­ri­le­rin oyna­dık­ları rol, özel­likle de hare­ket üstün­lük­leri ve istih­ba­rat top­lama yete­nek­le­ri­nin sömürge savaş­ları üstün­deki etkisi mer­cek altına alı­nı­yor. Güney Amerika’ya bağım­sız­lı­ğını kazan­dı­ran tayin edici Aya­cucho Muha­re­besi (1824) bu bölümde ince­le­ni­yor. Müt­te­fik İngiliz-Fransız ordu­su­nun Çin impa­ra­to­ru­nun yaz­lık sara­yını yağ­ma­la­ma­sıyla sonuç­la­nan Bali­ki­yao Muha­re­besi (1860) ve Adova’daki feci İtal­yan boz­gu­nunu (1896) sah­neye taşı­yan üçüncü bölüm, impa­ra­tor­luk­lar çağında pro­fes­yo­nel subay­la­rın öne­mini ve talim ile ter­bi­ye­nin etki­sini tar­tı­şı­yor. Kita­bın dör­düncü bölümü, impa­ra­tor­luk­lar çağına kagir perde sur­lar ve gele­nek­sel tek­nik­lerle baş­la­yan kuşatma har­bi­nin tek­no­lo­jik dönü­şümle bera­ber top­rağa kazı­lan siper­ler ve dikenli tel bari­kat­la­rına evri­mini anla­tı­yor. Ame­rika Bir­le­şik Devletleri’nin bağım­sız­lı­ğını garan­ti­le­yen York­town Kuşat­ması (1780) ve efsa­nevi Alamo Savun­ması (1836) da bu bölümde yer alı­yor. Son bölüm, bah­ri­ye­le­rin impa­ra­tor­luk inşa­atında oyna­dık­ları düşük pro­filli ama hayati rolü konu edi­ni­yor. Buharlı gemi­le­rin ortaya çıkı­şıyla, batı­lı­la­rın o zamana dek gire­me­dik­leri Asya ve Afrika’nın kal­bine nehir yol­la­rın­dan iler­le­yişi, üstün ateş gücü ve zırh lev­ha­lar saye­sinde adeta yenil­mez olan yeni batılı savaş gemi­le­ri­nin İsken­de­riye Bom­bar­dı­manı (1882) gibi “gam­bot dip­lo­ma­sisi” faali­yet­le­riyle yer­küre üstünde baskı kur­ma­ları, Garp Ocak­ları kor­san­ları ile Afrika kıyı­la­rın­daki köle tüc­car­la­rına karşı yürü­tü­len polis faali­yet­leri etraf­lıca anla­tı­lı­yor. Dünya Savaş Tarihi: İmpa­ra­tor­luk­lar Çağı, çağın savaş, silah ve tak­tik­le­rini tas­vir eden özel ola­rak hazır­lan­mış renkli ve siyah beyaz çizim­ler eşli­ğinde, –Sömür­geci güç­le­rin renkli ordu­ları, Habeş impa­ra­tor­ları ve top­çe­ker filo­til­la­ları gibi– düş­man­ları kar­şı­sında zafere ula­şan ordu­la­rın kul­lan­dığı yön­tem­leri ve diğer ordu­la­rın neden bu denli başa­rılı ola­ma­dık­la­rını bütün ayrın­tı­la­rıyla betim­li­yor. Bu kitap, impa­ra­tor­luk­lar çağı­nın des­tansı askeri sefer­le­rine ilgi duyan­la­rın en sıkı dost­la­rın­dan biri olacaktır.

9786051144863
ISBN
256
SAYFA
20 x 26 cm
BOYUT
Sert kapak
CİLT
İngilizce
ORJİNAL DİL
Boyut
20 x 26 cm
Cilt
Sert kapak
Dil
Türkçe
ISBN
9786051144863
Kağıt
Kuşe
Orjinal Dil
İngilizce
Sayfa
256
ISBN10
6051144863
Basım
2011, İstanbul
Yazar
Frederick Schneid, Phyllis Jestice, Rob Rice, Robert B. Bruce, Stuart Reid

Güncellemeler

Son güncelleme: 13 Ocak 2013 16:47