VN:F [1.9.22_1171]
VN:F [1.9.22_1171]
Kapak Tasarımı
VN:F [1.9.22_1171]
Baskı Kalitesi

Tarihi Değiştiren Olaylar

Tarihi Değiş­ti­ren Olay­lar  isimli kita­bın kapak görseli.
Yazar: Ali Çimen, ISBN: 9789752635326

Yazar

YayıneviTimaş YayınlarıPuan 0,0

Aydın­lanma ile zih­nin önün­deki engel­leri kal­dı­ran Batı, Röne­sans ile Sanayi Devrimi’nin kapı­sını açtı. Bilim ve tek­no­loji ile dün­ya­nın geri kalanı ile ara­sına büyük bir mesafe koy­ma­sına rağ­men, Büyük Buna­lım gibi eko­no­mik kriz­lere ve aka­binde dünya savaş­la­rına engel ola­madı. Yahudi Soy­kı­rımı büyük bir utanç ola­rak hafı­za­lara yer etti. Atom Bom­ba­ları insan­lığı şok etti. Aka­binde baş­la­yan Soğuk Savaş ile at başı koşan Uzay Yarışı ve Nük­leer Silah­lanma ara­sında bir yer­lerde Ber­lin Duvarı yük­seldi; aynı dili konu­şan­lar, bir­bi­rine has­ret kaldı. Gün geldi Sov­yet­ler Birliği’nin Çöküşü ile tarih bir anda çözüldü, dün­ya­mız daha hızlı dön­meye baş­ladı. 11 Eylül 2001’de ise çığı­rın­dan çıktı. Ve insan­lı­ğın, Fran­sız Devrimi’nin slo­ganı olan özgür­lük, eşit­lik ve kar­deş­liğe olan iştahı hiç kesilmedi...

Daha önce “Tarihi Değiş­ti­ren Savaş­lar” ve “Tarihi Değiş­ti­ren Konuş­ma­lar” adlı kitap­ları çıkan Ali Çimen, seriye devam edi­yor. Ali Çimen, yeni çalış­ma­sıyla yakın dünya tari­hi­nin baş­lıca olay­la­rını bir seçki halinde, bir­bir­le­riyle bağ­lan­tı­la­rını gös­te­re­rek okur­la­rı­nın beğe­ni­sine sunu­yor. Ali Çimen’in yeni çalış­ması “Tarihi Değiş­ti­ren Olaylar“da, yazarla soh­bet kıva­mın­daki tarihi yol­cu­luk, Magna Carta ve Röne­sans ile baş­lı­yor. Sanayi Dev­rimi, Fran­sız ve 1917 Ekim Dev­rim­leri der­ken İsrail Devleti’nin kuru­lu­şuna, Nor­man­diya Çıkarması’na tanık­lık edi­yor­su­nuz. Bir kıtada Adolf Hitler’in yük­se­li­şini okur­ken, diğer bir kıtada Mahatma Gandi’nin pasif dire­ni­şini göz­lem­le­ye­bi­li­yor­su­nuz. Yine yüz­yı­lın ikinci yarı­sın­daki Soğuk Savaş’ı, 1968’de mey­dana gelen öğrenci olay­la­rını, İran İslam Dev­ri­mini (ve bunun Türkiye’deki 12 Eylül ihti­la­line dair çar­pıcı etki­le­rini), Ber­lin Duvarı’nın yıkı­lı­şını kitapta bir­biri ardına oku­mak müm­kün. Her durakta kısa kısa bilgi veren yazar, dünya tari­hini tur­lama imkanı sağlıyor.

9789752635326
ISBN
304
SAYFA
14 x 21 cm
BOYUT
Karton kapak
CİLT
Türkçe
DİL
Boyut
14 x 21 cm
Cilt
Karton kapak
Dil
Türkçe
ISBN
9789752635326
Kağıt
2. Hamur
Sayfa
304
ISBN10
9752635326
Basım
2012, İstanbul
Editör
Adem Koçal
Kapak
Ravza Kızıltuğ
Yazar
Ali Çimen

Güncellemeler

Son güncelleme: 13 Ocak 2013 16:42