VN:F [1.9.22_1171]
VN:F [1.9.22_1171]
Çevirmen
VN:F [1.9.22_1171]
Kapak Tasarımı
VN:F [1.9.22_1171]
Baskı Kalitesi

Modern Social Imaginaries

Modern Toplumsal Tahayyüller

Modern Top­lum­sal Tahay­yül­ler Modern Social Ima­gi­na­ries isimli kita­bın kapak görseli.
Yazar: Char­les Tay­lor, ISBN: 9789753425810

YazarÇevirmenHamide Koyukan

YayıneviMetis YayınlarıPuan 0,0

Char­les Tay­lor, modern­li­ğin bugün artık “doğal” görü­lecek ölçüde hayat­la­rı­mıza sira­yet etmiş veç­he­le­ri­nin altını kazı­yan, bunu yapar­ken modern bireyi kuşa­tan dün­yayı anlam­lan­dırma tarz­la­rını ve bu tarz­la­rın tari­hini açığa çıka­ran kitap­la­rıyla tanın­mış­tır.
Burada, fel­se­fe­deki kla­sik idealizm-materyalizm tar­tış­ma­la­rı­nın öte­sine geç­meye çalı­şa­rak önemli bir kav­ram geliş­ti­ri­yor: her insan top­lu­lu­ğu­nun top­lum­sal hayatı kolek­tif ola­rak inşa eder­ken baş­vur­duğu ve bu “inşa” çaba­la­rına yön ve anlam veren “top­lum­sal tahay­yül­ler” kav­ramı. İşte bu kita­bında Batı moder­li­ği­nin tari­hini, top­lum­sal tahay­yü­lün­deki deği­şim­ler üze­rin­den anlat­maya çalı­şı­yor. Tay­lor, bir­çok farklı modern­lik dene­yimi bulun­duğu kabu­lün­den hare­ket ede­rek bu dene­yi­min Batı’yla özdeş­leş­ti­ril­me­sine ciddi bir eleş­tiri yönel­ti­yor. Eşit katı­lım­cı­la­rın kar­şı­lıklı men­fa­at­le­rine dayalı bir ahlak düzeni fik­riyle hayat bul­muş Batılı top­lum­sal tahay­yülde üç kül­tü­rel biçim bulun­du­ğunu söy­lü­yor: eko­nomi, kamu­sal alan ve hal­kın kendi ken­dini yönet­mesi. Bu üç kül­tü­rel biçi­min zihin­lerde ve pra­tikte bir­bi­riyle bağ­lan­tılı ola­rak nasıl geliş­ti­ğini anla­tı­yor, Batı’da olsun dün­ya­nın başka böl­ge­le­rinde olsun, modern­li­ğin ve onun can alıcı bir bile­şeni ola­rak sekü­la­riz­min çeşitli veç­he­le­rini anla­maya ve hesap­laş­maya odak­la­nı­yor.
“Modern­lik” tar­tış­ma­sı­nın miya­dını dol­dur­muş bir “moda” olma­dı­ğını, konu­şul­ması, anla­şıl­ması ve derin­leş­ti­ril­mesi gere­ken çok şey bulun­du­ğunu gös­te­ri­yor Char­les Tay­lor: Bugün Türkiye’de, bu tar­tış­ma­nın işa­ret ettiği prob­lem­le­rin tam göbe­ğinde duruyoruz.

9789753425810
ISBN
189
SAYFA
13 x 20 cm
BOYUT
Karton kapak
CİLT
İngilizce
ORJİNAL DİL
Boyut
13 x 20 cm
Cilt
Karton kapak
Dil
Türkçe
ISBN
9789753425810
Kağıt
2. Hamur
Orjinal Dil
İngilizce
Sayfa
189
ISBN10
9753425810
Özgün Adı
Modern Social Imaginaries
Basım
2006, İstanbul
Kapak Tasarımı
Emine Bora
Yayıma Hazırlayan
Ebru Kılıç, Tuncay Birkan
Çevirmen
Hamide Koyukan
Yazar
Charles Taylor

Güncellemeler

Son güncelleme: 13 Ocak 2013 18:17