VN:F [1.9.22_1171]
VN:F [1.9.22_1171]
Kapak Tasarımı
VN:F [1.9.22_1171]
Baskı Kalitesi

Doğan Kuban'dan Benzersiz Bir Başyapıt!!!

Osmanlı Mimarisi

Uzun soluklu bir çalış­ma­nın sonucu olan bu yapıt, sanat ve mimar­lık tari­hi­mi­zin dün­yaca tanın­mış tem­sil­ci­le­rin­den olan Prof. Doğan Kuban ve YEM Yayın işbir­liği ile ger­çek­leş­ti­rildi.
Doğan Kuban’ın yarım yüz­yıl süren araş­tırma ve yazı­la­rına daya­nan yorum­la­rı­nın bel­ge­len­diği kitap, Türk ve İslam mimar­lık tari­hi­nin genel bir değer­len­dir­me­siyle Osmanlı döne­minde yara­tı­lan kent çev­resi ve mimar­lı­ğın dünya mimar­lığı içinde kar­şı­laş­tır­malı bir pano­ra­ma­sını, bu alanda yapıl­mış en son çalışma ve bul­gu­la­rın veri­le­rini de dik­kate ala­rak sunuyor.

Mimar­lık Tarihi yazı­nına iliş­kin genel bir değer­len­dirme ile baş­la­yan çalışma, Erken Osmanlı Dönemi’nden, Cumhuriyet’e dek Osmanlı’nın mimari mira­sını ince­li­yor. Kuban, bu çalış­ma­sında yal­nızca sanat ve mimar­lık tarihi çer­çe­ve­sinde kal­ma­yıp, mimar­lık tarihi ile tarih ara­sın­daki iliş­ki­leri de irde­li­yor. Mimari ile onu yara­tan kül­tür ortamı ara­sın­daki bağ­ları, şim­diye kadar alı­şıl­mış olan yak­la­şım­lar­dan farklı ve ayrın­tılı biçimde ele alıyor.

1873 Viyana Ser­gisi için oluş­tu­ru­lan albümle baş­la­yan Osmanlı mimar­lık yazını, deği­şik görüş­leri yan­sı­tan yayın­larla devam etmiş­tir. Ancak Osmanlı mimar­lık tarihî ilk defa bu yapıtla, İmparatorluk’un çoklu kül­tü­rel yapı­sı­nın bilin­ciyle ve tarihi geliş­me­lerle iliş­ki­ler irde­le­ne­rek sunulmuştur.

Çalış­ma­nın amacı, Osmanlı tarihi, kül­türü ve sana­tına iliş­kin önyar­gı­ları ortaya koy­mak ve 19. yüz­yıl­dan bu yana Türk ve yabancı tarih­çi­ler tara­fın­dan oluş­tu­ru­lan kli­şe­lere son ver­mek­tir. Bu, sos­yal tarih ve mimar­lık tarihi ara­sın­daki ilişki kur­mak ve mimar­lı­ğın ayna­sın­dan Osmanlı tari­hine bak­mak ola­rak da değerlendirilebilir.

Özenle bira­raya geti­ri­len veri­le­rin yer aldığı geniş kap­samlı bu kay­nak yapıt, 1000’e yakın fotoğ­raf, çizim, gra­vür, kar­şı­laş­tır­malı tablo ve hari­ta­nın yanı­sıra Osmanlıca-Türkçe Mimar­lık Söz­lüğü de içer­mek­te­dir.
Hazır­lık­ları yak­la­şık beş yıl süren kitap, mimar-fotoğraf sanat­çısı Cemal Emden tara­fın­dan fotoğ­raf­landı. Yapıtta yer alan Osmanlı mima­ri­sin­den seçme 300 yapı­nın plan­ları özgün kay­nak­la­rın­dan yarar­la­nı­la­rak yeni­den oluş­tu­ruldu. Kitapta 220 yapı­tın fotoğ­ra­fına ve yak­la­şık 300 yapı­tın plan, kesit ve rölö­ve­sine yer verildi.

Sinan öncesi ve son­rası Osmanlı mima­ri­sini refe­rans almak üzere iki ana kate­go­riye ayrı­lan kitap, 57 bölüm­den oluşuyor.

Kita­bın İngi­lizce bas­kısı 2008 yılında gerçekleştirilecektir.

Ben­zer­siz baş­ya­pıt; 7 Yüz­yıl­lık İmpa­ra­tor­luk Mirası “Osmanlı Mimarisi”

Dün­yaca ünlü mimar­lık tarih­çi­le­ri­miz­den Doğan Kuban tara­fın­dan yazı­lan “Osmanlı Mima­risi” yüz­yıl­larca Asya, Avrupa ve Afrika kıta­la­rında hüküm süren Osmanlı’nın mimar­lığa yak­la­şı­mını tüm dün­ya­dan örnek­lerle anla­tı­yor. “Osmanlı Mima­risi” içe­riği ve kap­sa­mıyla Osmanlı kül­tü­rel mira­sına ilgi duyan her­kes için vaz­ge­çil­mez bir kay­nak ola­cak.
Mimar­lık Tarihi yazı­nına iliş­kin genel bir değer­len­dirme ile baş­la­yan, Erken Osmanlı Dönemi’nden, Cumhuriyet’e dek Osmanlı’nın mimari mira­sını ince­li­yor. Osmanlı döne­minde yara­tı­lan kent çev­resi ve mimar­lı­ğın dünya mimar­lığı içinde kar­şı­laş­tır­malı pano­ra­ması, bu alanda yapıl­mış en son çalışma ve bul­gu­la­rın veri­leri de dik­kate alı­na­rak yapıtta sunu­lu­yor. Kuban, bu çalış­ma­sında yal­nızca sanat ve mimar­lık tarihi çer­çe­ve­sinde kal­ma­yıp, mimar­lık tarihi ile tarih ara­sın­daki iliş­ki­leri de irde­ler­ken, mimari ile onu yara­tan kül­tür ortamı ara­sın­daki bağ­ları, şim­diye kadar alı­şıl­mış olan yak­la­şım­lar­dan farklı ve ayrın­tılı biçimde ele alı­yor. Osmanlı Mimar­lık tarihî ilk defa bu yapıtla, İmparatorluk’un çoklu kül­tü­rel yapı­sı­nın bilin­ciyle ve tarihi geliş­me­lerle iliş­ki­len­di­ri­le­rek yeni bir boyut kazanıyor.

Yarım yüz­yıl­lık araş­tırma veri­leri; 720 sayfa 1000’i aşkın fotoğ­raf ve çizim...

Kita­bın yazımı ve yayıma hazır­lık çalış­ma­ları 5 yıl sürdü
Prof. Doğan Kuban tara­fın­dan kaleme alı­nan “Osmanlı Mima­risi” adlı bu ese­rin amacı, Osmanlı tarihi, kül­türü ve sana­tına iliş­kin önyar­gı­ları ortaya koy­mak ve 19. yüz­yıl­dan bu yana Türk ve yabancı tarih­çi­ler tara­fın­dan oluş­tu­ru­lan kli­şe­lere son ver­mek. Yapıtta, sos­yal tarih ve mimar­lık tarihi ara­sın­daki iliş­ki­ler de irdelenmiştir.

Uzun soluklu bir araş­tır­ma­nın ürünü olan bu çalışma özenle bira­raya geti­ri­len 1000’e yakın fotoğ­raf, çizim, gra­vür, kar­şı­laş­tır­malı tablo ve hari­ta­nın yanı­sıra Osmanlıca-Türkçe Mimar­lık Söz­lü­ğünü de içe­ren geniş kap­samlı bir kay­nak. Sinan öncesi ve son­rası Osmanlı mima­ri­sini refe­rans almak üzere iki ana kate­go­riye ayrı­lan kitap, 57 bölüm­den olu­şu­yor. Osmanlı mima­ri­sin­den seçme yak­la­şık 300 yapı­tın, özgün kay­nak­la­rın­dan yarar­la­nı­la­rak yeni­den oluş­tu­ru­lan plan, kesit ve rölö­ve­sine, 220 yapı­tın ise fotoğ­ra­fına yer veri­li­yor.
Kitap, mimar-fotoğraf sanat­çısı Cemal Emden tara­fın­dan fotoğ­raf­landı.
Kita­bın İngi­lizce bas­kısı ise 2008 yılında gerçekleştirilecektir.

Osmanlı Mimarisi’nden Bir Kesit” Ser­gisi Top­kapı Sarayı’nda...

Yapı­tın sunul­ması kap­sa­mında, Top­kapı Sarayı Müzesi’nin işbir­liği ile düzen­le­nen “Osmanlı Mimarisi’nden Bir Kesit” Fotoğ­raf Ser­gisi; Top­kapı Sarayı’nın II. Avlu Revak­ları önünde, 25 Mayıs– 24 Hazi­ran 2007 tarih­leri ara­sında, 1 ay boyunca, yerli yabancı tüm sanat­se­ver­lerle buluşacak.

9789758599899
ISBN
720
SAYFA
24 x 31 cm
BOYUT
Sert kapak
CİLT
Türkçe
DİL
Boyut
24 x 31 cm
Cilt
Sert kapak
Dil
Türkçe
ISBN
9789758599899
Kağıt
2. Hamur
Sayfa
720
ISBN10
9758599899
Basım
2007, İstanbul
Yazar
Doğan Kuban

Güncellemeler

Son güncelleme: 13 Ocak 2013 17:26